Tag "chấm dứt hợp đồng lao động do đủ chỉ tiêu biên chế"

Back to homepage
Lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động khi đã đủ chỉ tiêu biên chế

Chấm dứt hợp đồng lao động khi đã đủ chỉ tiêu biên chế Tình huống: Anh K làm việc cho Ban Bồi thường  giải phóng mặt bằng huyện G (ban bồi thường) trực thuộc UBND huyện G – Tp.HCM với