Tag "biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng Thanh lý hợp đồng là loại văn bản dùng để ghi nhận công việc đã hoàn tất trong hợp đồng. Nhằm xác nhận hai bên đã hoàn tất quyền