Tag "bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài"

Back to homepage
Lao động

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài được hiểu là loại bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với cả NLĐ và NSDLĐ khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động. Nếu như trước